بلوک سبک AAC

بررسی مزایای بتن های سبک

بررسی مزایای بتن های سبک

بتن سبک وانواع آن

دریک تعریف کلی بتنی که وزن آن درمقیاس حجمی به طورمعمول کمتراز1750کیلوگرم مترمکعب باشد رابتن سبک می نامند.واضح است که این نوع بتن درمقایسه بابتن معمولی وزن کمتری دارد.بتن های سک رامی توان دریک نگاه کلی به سه دسته کلی تقسیم بندی کرد:

1-بتن دانه سبک

1-1دانه های سبک حاصل ازضایعات کوره صنایع

1-2دانه های سبک مصنوع

2-بتن بدون ریزدانه

3-بتن همراه باموادشیمیایی هوازا

3-1بتن کفی یااسفنجی

3-2بتن گازی

بتن سبک دانه به بتنی اطلاق می شودکه سبکی آن هابه واسطه استفاده ازمصالح دانه سبک مانندپرلیت وپویس وسایرپوکه های معدنی تامین شده است.بتن بدون ریزدانه همان بتن معمولی است که پس ازحذف مصالح ریزدانه،تخلخل ناشی ازنفوذعناصردانه درشت پرنشده ونتیجتایافت بافت متخلخل ایجادشده موجب سبک شدن آن گردیده است.بتن سبک گازی یابتن هواداراتوکلاوشده (AAC)به بتنی گفته می شودکه سبکی آن هابه دلیل استفاده ازمصالح دانه سبک باحذف ریزدانه نمی باشدبلکه مواداولیه معمولی درفرآیندتولیدودرحضورعوامل تولیدکننده گازباحباب های ایجادشده توسط فوم،بافت متخلخل وسبکی رابه وجودمی آورند.

مصلح اولیه وفرآیندتولیدAAC

به طورکلی محصولاتAACازترکیب دوماده زیرتشکیل می شود:

ماده باپایه سیلیسی

ماده چسباننده

ازسیمان پرتلندمعمولی وآهک معمولابه عنوان ماده چسباننده استفاده می گردد که این مواددرطی فرآینداتوکلاویاسیلیس واکنش انجام داده وسیلیکات کلسیم هیدراته تولیدمی شود.

یکی ازروش های هوادارکردن بتن اعمال گازاست که این گازتوسط واکنش شیمیایی دربتن تولیدمی گردد.بدین منظورملات بایدکارایی مناسب داشته باشدتاملات به طوریکنواخت توسعه یافته وازملات خارج نگردد.بنابراین سرعت ایجادحباب گاز،روانی دوغاب وزمان گیرش بایدهماهنگ باشد.ازمعمول ترین روش های اعمال گازیاحباب درتولیدبتن گازی استفاده ازپودرآلومینیوم است.واکنش بین پودرآلومینیوم باهیدروکسیدکلسیم سبب آزادشدن هیدروژن که عامل تخلخل است می شودودرنتیجه حباب هاتشکیل می گردند.لازم به ذکراست که می توان ازپودرروی یاآلیاژآلومینیوم نیزبرای تولیدحباب هااستفاده نمود.

مایه سیلیسی موردمصرف بایددارای دست کم70درصدSIO2باشد.درموردسیمان مصرفی،زمان گیرش آن،مقدارقلیایی بودن محیط،درصدسولفات ومیزان نرمی آن عوامل مهمی هستند.آهک که نقش موثری درکیفیتAACداردازنظرناخالصی تنهامحدودیتی که داردمیزانmgoمی باشدونبایدمقداراین ماده درسنگ آهکی که آهک ازآن به دست آمده،بیش از2درصدباشد.آب درتولیدAACبرای انجام واکنش های فرآیندتولیدرامی توان به دودسته کلی تقسیم بندی کرد:

ایجادتخلخل دردوغاب ترکیب مواداولیه شامل(سیلیس،سیمان،آهک،پودرآلومینیوم)

عمل آوری بتن توسط فرآینداتوکلاو(تحت فشاروحرارت)(عمدتاتا14اتمسفرو180درجه سانتی گراد)ودراتوکلاوانجام می پذیرد.

تولیداین نوع بتن متخلخل اتوکلاوشده درازای دوویژگی منحصربه فرداست.

اول اینکه شرایط سوسپانسیونی کامل بانسبت آب به سیمان 25%-35% ودوم عمل آوری تحت فشاروحرارت بالادراتوکلاوطی مدت زمان حدود14ساعت.لذابرای برقراری شرط اول کلیه مواداولیه مورداستفاده بایدبه صورت میکرونیزه وارد فرآیندشوندچراکه وجودذراتی باابعادمیلیمترویابالاترمحیط سوسپانسیونی وغلظت موردانتظاربرای واکنش های شیمیایی مربوطه راصلب می نماید.این موضوع باعث می شودکه فرآیندتولیداین محصول باانواع دیگرمحصولات بتنی تفاوت اساسی داشته باشد.محصول به دست آمده بعدازاتوکلائونیازبه عمل آوری دیگری نداردوقطعات تولیدشده می توانندبعدازسردشدن مورداستفاده قرارگیرند.

مشخصات فنیAAC

چگالیAACبه طورمعمول بین 300تا800کیلوگرم برمترمکعب است،اگرچه بیرون ازاین دامنه نیزامکان تولیدAACوجودداردامامعمول ترین جرم حجمی AACحدود550کیلوگرم برمترمکعب است.وزن یک مترمکعب بلوکAACحدود550تا600کیلوگرم که حدودیک سوم مترمکعب آجرفشاری وزن دارد.

کارپذیری:

برخلاف مصالح  معمولی مثل آجروسفال،AACرامی توان به راحتی سوراخ نمود،میخ زد،بریدویاشیارداد.ازابزارمعمولی نجاری نیزمی توان برای برش استفاده نمودولی اره های مخصوص وابزارتراش ویژه ای نیزبرای این کاروجوددارد.

 

 

هبلکس ایران تولید کننده بلوک سبک AAC چسب بلوک سبک

درباره ما

کسب نتایج قابل قبول در آزمایش های متعدد مصالح سبک ساختمانی، حفظ و ارتقا دایمی کیفیت محصولات بلوک سبک AAC و چسب بلوک سبک، تنوع زیاد در ابعاد و اندازه و قیمت مناسب بلوک های سبک از جمله دلایل استقبال خوب مشتریان از هبلکس ایران می باشد.ما بلوک سبک مورد نیاز شما را به مناسبترین قیمت و بهترین کیفیت در هر جای ایران تقدیم و ارایه می کنیم

تلفن تماس : 09127910460

تلگرام : 09127910460