هبلکس

اجرای صحیح پروژه های بلوک سبک هبلکس-فرمستون-ترمستون-ثرمستون

اجرای صحیح پروژه های بلوک سبک هبلکس-فرمستون-ترمستون-ثرمستون

رعایت موارد زیر نشان دهنده اجرای صحیح پروژه های بلوک سبک هبلکس می‌باشد:
کنترل کیفی و فاکتورهای تعیین کننده:
دیوار بلوک aac (ترمستون-فرمستون) شاقول باشد.
مرطوب نگه‌داشتن دیوار هبلکس (ترمستون-فرمستون) پس از اجرا رعایت گردیده باشد تا كاملاً بلوك‌های بلوک aac سفت شده باشند.
شیارزنی دیوار بلوک aac جهت تاسیسات با دستگاه شیارزن انجام شده باشد.
درز عمودی بلوک های سبک سیمانی در دو ردیف متوالی روی یكدیگر هم امتداد نباشد.
هشت‌گیر كردن دیوارها بلوک aac در محل اتصال دو دیوار بلوک aac به هم رعایت شده باشد.
در محل اتصال دیوار بلوک های سبک سیمانی به ستون‌ها یا دیوار برشی شاخك مناسب نصب شده باشد.
در صورتی كه طول دیوار بلوک سبک هبلکس (ترمستون-فرمستون) زیاد باشد وال‌پست‌های مناسب برای آن در نظر گرفته شده باشد.
در اطراف پنجره‌ها وال‌پست مناسب اجرا گردد.
برای خرید بلوک سبک و خرید چسب بلوک سبک از طریق شماره های هبلکس ایران اقدام فرمایید. لیست قیمت بلوک هبلکس و چسب بلوک سبک به صورت روزانه به روز رسانی می شود.

تاریخ

11 شهریور 1396

دسته بندی

بلوک AAC, بلوک سبک, بلوک سبک هبلکس, بلوک های سبک سیمانی, بلوک هبلکس, ترمستون, ثرمستون, چسب بلوک سبک, خرید بلوک سبک, دیوار هبلکس, فرمستون, قیمت بلوک هبلکس, لیست قیمت بلوک هبلکس, هبلکس, پروژه های بلوک سبک هبلکس, هبلکس ایران, خرید چسب بلوک سبک