بلوک سبک AAC

بتن سبک وطبقه بندی آن برمبنای مقاومتی

ازدیدگاه مقاومتی بتن های سبک درسه دسته طبقه بندی می شوند

که این سه دسته عبارتنداز:

بتن سبک غیرسازه ای،بتن سبک سازه ای،وبتن سبک بامقاومت متوسط.

بتن سبک غیرسازه ای که معمولابه عنوان جداسازهای

سبک مورداستفاده قرارمیگیرددارای جرم مخصوص کمتر

از800کیلوگرم برمترمکعب است.باوجودجرم مخصوص کم

مقاومت فشاری آن از35/0تا7نیوتن برمیلی مترمربع است.

ازبارزترین سنگدانه های موردمصرف دراین نوع بتن می توان

به نوعی سنگ آذرین به نام پرلیت وورمیکولیت

(ماده ای باساختارورقه ای شبیه لیکا)اشاره کرد.

بتن سبک سازه ای دارای وزن مخصوص ومقاومت کافی هستند

به نحوی که می توان ازآن هادراعضای سازه ای استفاده نمود.

این نوع بتن هاعمومادارای جرم مخصوصی بین1400تا1900کیلوگرم

برمترمکعب بوده وحداقل مقاومت فشاری تعریف شده برای آن 17نیوتن

برمیلیمترمربع می باشد.دربعضی حالات امکان افزایش مقاومت تا60نیوتن

برمیلیمترمربع نیزوجوددارد.درمناطق زلزله خیز،آیین نامه هاحداقل مقاومت

فشاری بتن سبک رابه20نیوتن برمیلی مترمربع محدودمیکنند.

بتن های سبک بامقاومت متوسط ازلحاظ وزن مخصوص ومقاومت

فشاری درمحدوده ای است که بین بتن های سبک غیرسازه ای

وسازه ای قراردارند.به گونه ای که مقاومت فشاری آنها

بین 7تا17نیوتن برمترمربع وجرم مخصوص آن هابین

800تا1400کیلوگرم برمترمکعب می باشد.

بتن سبک غیرسازه ای:

این گونه بتن هاباجرم مخصوصی معادل 800کیلوگرم برمترمکعب

ویاکمتربه عنوان تیغه های جداسازوعایق های

صوتی درکف بسیارموثرهستند.

این گونه بتن می توانددرترکیب بامواددیگری دردیوا،کف وسیستم های

مختلفی مورداستفاده قرارگیرد.ازمزایای عمده آن می توان به کاهش

هزینه های لازم برای تهویه ی گرمایی یاسرمایی فضاهای داخلی

ساختمان وکاهش انتقال صوت بین طبقات وفضاهای ساختمان

می باشداشاره کرد.بتن های سبک غیرسازه ای رابراساس

ساختارداخلی می توانندبه دوگروه جداگانه تقسیم کنند.

دسته اول بتن های اسفنجی که درزمان ساخت آن ها

باایجادکف،حباب های هوادرخمیرسیمان یادرملات سیمان سنگدانه ایجادمی گردد.

کف موردنظریاازطریق موادمف زادرحین اختلاط تولیدشده

ویابه صورت کف آماده به مخلوط اضافه می شود.

بتن اسفنجی می تواندجرم مخصوصی تاحدود240کیلوگرم برمترمکعب داشته باشد.

نوع دوم بتن باسنگدانه سبک یابه اختصاربتن سبکدانه

است که بااستفاده ازپرلیت،ورمیکولیت منبسط شده

ویادیگرسبکدانه های طبیعی ومصنوعی ساخته می شوند.

جرم مخصوص خشک این مخلوط بین240تا960کیلوگرم برمترمکعب می باشد.

امروزه افزودن ریزدانه هایی باوزن معمولی باعث افزایش وزن

بتن ومقاومت آن می شود.لیکن به منظورحاصل شدن خواص

عایق بندی حرارتی (ضریب انتقال حرارت پایین)حداکثرجرم

مخصوص به800کیلوگرم درمترمکعب محدودمی گردد.

درزمان ساخت واستفاده ازبتن سبک غیرسازه ای سعی

وتلاش براین است که باکاهش وزن بتوان خصوصیات عایق

حرارتی راافزایش داد.توجه به این نکته مهم ضروری است که

باکاهش وزن مخصوص بتن مقاومت آن نیزکاهش پیدامی کند.

بتن سبک بامقاومت متوسط:

بتن های سبک موجوددراین طبقه عمدتاازنوع بتن های

سبکدانه ای وبتن های باساختاربازمی باشند.به بیان

دیگربرای کاهش چگالی بتن ازسنگدانه های سبک طبیعی

یامصنوعی استفاده شده است.سبکدانه های مورداستفاده

دربتن های سبک بامقاومت موسط معمولا ازیکی ازروش های

 آهکی شدن یاتکلیس،سنگدانه های کلینگر،محصولات انبساط

شده نظیرروباره های منبسط شده،خاکستربادی،شیل واسلیت

یاسنگدانه های تولیدی ازمصالح طبیعی مانندپوکه سنگ های

آذرین وسنگ های آذرین متخلخل تولیدمی شوند.

جرم مخصوص بتن ساخته شده باسنگدانه های

فوق بین 800تا1400کیلوگرم برمترمکعب است.

بتن سبک سازه ای:

این نوع بتن ها،بتن هایی هستدکه علیرغم دارابودن

چگالی کمتراز200کیلوگرم برمترمکعب،مقاومت فشاری

بیش از17مگاپاسکال دارند.ساخت این بتن هاصرفابا

استفاده ازسنگدانه های سبک ومقاوم امکان پذیراست.

تمام بتن های سبک سازه ای ازخانواده بتن های سبکدانه

می باشندکه درآن برای کاهش وزن مخصوص بتن ازسنگدانه های

سبک استفاده شده است.به این دلیل بعضاازعبارات

بتن سبکدانه وبتن سبک سازه ای برای بتن برای

بیان یک تفهیم استفاده می شود.

کاربرددرزدربتن آرمه:

درزها:درکلیه مواردی که بتن ریزی درحجم زیاد

ویادرسطح زیادانجام می گیرد،قابل کاربردهستند.

لکن کاربرداصلی درزدرسازه های آبی وازجمله مخازن است.

درچنین سازه هایی ترک خوردگی دربتن علاوه برمسائل سازه ای

ممکن است منجربه نشت آب شود.ازاین جهت وجوددرزبه

لحاظ پیش بینی ترک محتمل واتخاذتدابیرمناسب

درآن موضوع اهمیت ویژه ای می یابد.

عمدتا درزهابه دونوع ساختمانی وحرکتی تقسیم می شوند.

1-درزهای ساختمانی:این درزها باتوجه به محدودیت های

حجم بتن ریزی به صورت یکپارچه،وبه عنوان حدفاصلی

بین بتن جدیدبابتن قدیمی بکارمی روند.ازاین نوع درزها

انتظارعکس العمل درمقابل حرکتهای مختلف سازه ای

دربتن نبوده وفاصله آنهاصرفابراساس ظرفیت

کارگاهی بتن ریزی تنظیم می شود.

محل درزهای ساختمانی معمولادرنقشه های سازه ای

قابل پیش بینی نیست،مگراینکه طراح دقیقاامکانات،

محدودیت های کارگاهی وتوان اجرایی مجری طرح رابداند

.دراین درزهابایدپیوستگی آرماتوروبتن دربین دوقسمت

مجاورطرح به صورت کامل حفظ شود.لذاآرماتورهادراین درز،

قطع نشده وازطرفی باروش های مختلف بایدسعی نمودکه بتن جدید

به صورت کاملاصحیح به بتن قدیمی بچسبد.

نمونه ای ازکاربرداین درزها،دردیواراستخرهاومخازن مایعات است.

به خصوص وقتی که ارتفاع دیوارمخازن بیش ازچندمترباشد.

باتوجه به محدودیت بتن ریزی درارتفاع  به صورت پیوسته،

بتن ریزی دیواردرچندمرحله انجام می شود.دراین حالت،بین

هردومرحله ازبتن ریزی درزافقی ساختمانی ایجادمی شود.

جهت ایجادپیوستگی کامل بین سطوح بتنی درطرفین درز،

معمولاسعی می شودسطح بتن قدیمی ترحتی المقدورناصاف

وزبروهمراه باپستی وبلندی گردد.بدین منظورگاهی درحالتی

که هنوزبتن قدیمی سفت نشده باپاشیدن آب ویامخلوط آب وهوا

بافشارونیزبااستفاده ازیک برس سیمی ریزدانه هاراازسطح بتن

قدیمی جداکرده تابدین ترتیب درشت دانه هانمایان شده

وسطح ناصاف ومنظمی حاصل شود.مراقبت ازبتن قدیمی

ومرطوب نگه داشتن آن بایدتازمانی که بتن ریزی جدیدانجام می شود

ادامه یابدمگرسطح خوددرزدربتن قدیمی که مراقبت ازآن بایدچند

ساعت قبل ازبتن ریزی جدیدقطع شود،به صورتی که یک خشکی

سطحی وکم عمق درسطح بتن حاصل شود.درست قبل ازآغازبتن ریزی

لایه جدید،بایدسطح زبرشده قدیمی کاملاتمیزشده(حتی الامکان

بدون استفاده ازآب)وبایک لایه نازک ازدوغاب سیمان یاملات ماسه

سیمان پرمایه اندودشود.آنگاه بادقت کامل تروبه صورتی که جداشدن

دانه هادربتن جدیدبایدبدون وقفه وبلافاصله پس ازاندودلایه قدیمی

انجام گیرد.تاخیردراین عمل موجب سفت شدن لایه دوغاب یاملات

سیمان شده وبه ایجادلایه های غیرچسبنده منجرخواهدشد.

به جهت جایگزینی استفاده  ازیک لایه دوغاب سیمان یاملات ماسه

سیمان درسطح درز،می توان بتن لایه جدیدرادرارتفاعی

درحدود10تا15سانتی مترپرمایه ترانتخاب کرد.برای این منظور

می توان عیارسیمان بتن دراین مرحله ومحدوده رامعادل 50کیلوگرم

برمترمکعب بیشترانتخاب کرد.

اگرکلبه موارفوق الذکردرارتباط بایک درزساختمانی رعایت شود،

معمولانیازی به کاربردآب بندکننده یاواتراستاپ نبوده

ونشس آب ارمحل درزاتفاق نخواهدافتاد.

ب:درزهای حرکتی:درزهای حرکتی درزهایی هستندکه

برای همسازنمودن جابه جایی های نسبی قسمت های

مختلف سازه،به کارمی روند.این جابجایی هاممکن است

دراثرعواملی همچون تغییرات درجه حرارت،انقباض بتن

ویانشست های نامساوی ایجادشده وبه صورت تمایل به

دورشدن تمایل به نزدیک شدن ویاتمایل به جابجایی

درجهت عمودرسطح بتن،نمودارشوند.

درزهای حرکتی درانواع زیرتقسیم بندی می شوند:

درزهای انبساط:این درزهابه منظورهمسان کردن انقباض

وانبساط بتن درطرین درز،تعبیه می شوند.این درز،پیوستگی

سازه ای اجزاطرفین درزراکاملا قطع می کند.بنابراین دراین درز،

بتن وآرماتوربه صورت کامل قطع شده وبین دوقسمت مجاور،

شکافی هم درنظرگرفته می شود.

درزهای انقباض:این درزهابرای همسازردن انقباض ناشی

ازافت بتن درطرفین درز،تعبیه می شوند.یک درزانقباضی

عدم پیوستگی بتن طرفین درزراباعث می شود،ولی شکاف اولیه ای

دربتن ایجادنمی کند.درحقیقت یک درز انقباض نقطه ضعفی دربتن

ایجادمی کند تاترک احتمالی ناشی ارانقباض بتن،درهمین مرحله صورت گیرد.

 

فناوری های ساختمان های بتنی

تعریف بتن:

بتن جسم بسیارسخت وسنگ مانندی است که ازترکیب مقدارمعین وحساب شده سیمان،شن،ماسه وآب به دست می آید.گاها درساخت بتن از"موادافزودنی"استفاده می شود.

پس ازاینکه آب به مخلوط مصالح سنگی وسیمان افزوده می شود سیمان وآب واردفعل وانفعالات شیمیایی حرارت زا می شوند.دراثراین فعل وانفعالات ماده ژله مانندوچسبنده ای به وجودمی آیدکه مصالح مختلف داخل مخلوط رابه هم پیوندمی دهند وآن رابه صورت جسمی سخت تبدیل می کند.

تاریخچه بتن:

استفاده ازموادشیمیایی درساختمان اززمان های بسیارقدیم متداول بوده است.مردمان مصرقدیم گچ تکلیس شده ناخالص رادرساختمان به کارمی بردند.یونانی هاورومی ها سنگ آهن تکلیس شده رامصرف می کردندوبعدهاآموختندکه به مخلوط آهک وآب،سنگ خرده شده ویاآجرسفال های شکسته شده اضاف کنند که بااین کاراولین بتن درتاریخ به وجود آمد.

درسال1756میلادی بنایی به نام"جان اسمیتون"که ماموربازسازی چراغ دریایی ادیستون درساحل جنوب غربی انگلیس شده بود به این نتیجه دست یافت که ملات مرغوب زمانی حاصل می شود که موادپوزولانی باسنگ آهک باحاوی مقدارزیادی ازموادرسی مخلوط شود.

اسمیتون اولین کسی بودکه به خواص شیمیایی آهک پی برد.

سپس درپی آن سیمان های هیدرولیکی دیگری مانند سیمان رومی که "جیمزبارکر"ازکلسینه کردن گلوله های سنگ رسی به دست آورد،ساخته شد.درسال1824میلادی معماری به نام "زوزف آسپدین"درشهرلیدز ساخت سیمان پرتلندرا به ثبت رساند.درسال1845میلادی"ایزاک جانسون"نخستین نمونه سیمانی راکه امروزبه نام "سیمان پرتلند"می شناسیم ودرجریان آن کلینکرایجادمی شود،تولیدنمود.

بتن مسلح نیزحاصل کشف واختراع ناگهانی یک نفرنیست،بلکه نتیجه کار،تلاش وآزمایش وتجربه تعدادازمهندسان ومعماران قرن نوزدهم است.

امرزه استفاده روزافزون ازبتن مسلح باعث شده است که دراغلب کشورهای جهان موسساتی ایجادشودکه وظیفه تحقیق درموردبتن مسلح وفرمول بندی روش هاوطراحی وتدوین آئین نامه هارابرعهده دارند.

محاسن ومعایب بتن:

بتن هادارای یک سری محاسن ومعایب هستندکه درادامه به نقدوبررسی آن می پردازیم:

محاسن بتن:

1-فراوانی ودردسترس بودن مصالح:شن وماسه وآب دراکثرمناطق به آسانی وبه وفوریافت می شود.به همین دلیل اغلب می توان بتن رابه قیمت ارزان تهیه وبه کاربرد.

2-فرم پذیری:بتن قبل ازسخت شدن فرم پذیراست.بدین ترتیب می توان آن رادرهرقالبی وبه هرشکلی ریخت.

3-مقاومت فشاری بالا:اگردرساخت بتن ازمصالح خوب ومناسب استفاده شود،همچنین آب به مقدارلازم به کاررود ودرطرح اختلاط وروش های اجرا دقت کافی به کارآید،بتنی به وجودخواهدآمدکه مقاومت فشاری بالایی خواهدداشت.

4-عمرطولانی:زمانی که بهره برداری مناسب باشد سازه بتنی می تواندبدون آنکه مقاومت وباربری اش کاهش یابد مدت زمان نامحدودی دوام داشته باشد.

5-مقاومت دربرابرآتش سوزی:این بتن هادربرابرآتش سوزی بادرجه حرارتی معادل با1000درجه سانتی گراد حدودا یک ساعت طول خواهدکشیدتافولادی مه دارای پوشش بتنی برابر5/2سانتی گراداست به دمای 500درجه سانتی گرادبرسد.

تجربه نشان میدهد که ساختمان هایی که ازبتن مسلح باپوشش محافظ کافی ساخته شده اند درآتش سوزی هایی که چندین ساعت ادامه داشته ودارای شدت متوسطی بوده است،متحمل صدمات سطحی شده اند ولی فرونریخته اند.

معایب بتن:

1بتن هادارای مقاومت کششی بسیارکم هستند:بدین صورت که مقاومت کششی بتن حدودیک دهم مقاومت فشاری آن است.که این مشکل بابه کارگیری میلگردهای فولادی درسازه بتنی مرتفع می گردد.

2-سنگین بودن بتن:به علت بزرگی ابعادوجرم مخصوص بالای بتن،وزن سازه های بتنی درمقایسه باسازه های فولادی بسیارسنگین تراست.راهکاری برای برطرف کردن این مشکل این است که ازدیوارهای نازک،بتن پیش تنیده،بتن حاوی دانه های سبک ویابتن بامقاومت بالااستفاده کرد.

3-قابلیت انتقال حرارت وقدرت انتقال صوت:این نقایص رامی توان بااستفاده ازعایق های صوتی وحرارتی تاحدزیادی کاهش داد.

تاریخ هبلکس در ایران-بلوک سبک هبلکس چیست

تاریخچه بتن سبک و بلوک سبک در ایران
احداث کارخانجات این نوع بتن سبک-هبلکس(بلوک aac) در ایران به سال1352 مرتبط است ولی راه اندازی اولین واحد بتن هوادار اتوکلاو شده(هبلکس) مربوط به سال 1365 با نام تجاری سیپورکس می باشد.
شرکت مذکور در سالنی به مساحت 20000مترمربع قرار گرفته و به وسیله ماشین آلاتی که اکثر آنها ساخت کشورهای سوئد و آلمان می‌باشند و همچنین اتو کلاوهای مربوطه قادر به تولید 480مترمکعب محصول در روز است.

زیر مجموعه ها

هبلکس ایران تولید کننده بلوک سبک AAC چسب بلوک سبک

درباره ما

کسب نتایج قابل قبول در آزمایش های متعدد مصالح سبک ساختمانی، حفظ و ارتقا دایمی کیفیت محصولات بلوک سبک AAC و چسب بلوک سبک، تنوع زیاد در ابعاد و اندازه و قیمت مناسب بلوک های سبک از جمله دلایل استقبال خوب مشتریان از هبلکس ایران می باشد.ما بلوک سبک مورد نیاز شما را به مناسبترین قیمت و بهترین کیفیت در هر جای ایران تقدیم و ارایه می کنیم

تلفن تماس : 09127910460

تلگرام : 09127910460