بلوک سبک AAC

فناوری نانوساختمان

فناوری نانوساختمان

الف:بتن باکارایی بسیاربالا:

چسب های نانومقیاس رامی توان به عنوان

بتن استفاده کردکه خواص جدیدشامل کارپذیری،

استحکام ودوام دارند.افزودن نانوذرات اکسیدسیلسیم

تخلخل های موجوددربتن راپرکرده وباعث سخت تر

ومتراکم شدم بتن می شود.دربتن بااستحکام

وکارایی بسیاربالابرای بهبوداستحکام کششی

ازرشته های فولادی نیزاستفاده می شود.

این نوع ازبتن هااستحکام فشاری تا200N/MM دارد.

افزودنی های پلیمری باعث پایدارشدن سوسپانسیون

شده وبرای سیمان های خودمتراکم شونده

استفاده می شود.استحکام بسیاربالاچگالی

این نوع بتن درسازه هایی مانندپل هابسیارمناسب است.

ب:ملات برای کارهای تعمیری بتن:

اثرات محیطی مانندرطوبت،نمک،بادوباران؛ضربات

وبارگذاری شدیدباعث آسیب دیدن ساختاربتن

وایجادترک وجدایش آن می شود.این موضوع

هزینه های بالایی به صنایع ساختمان تحمیل می کند.

ملات های تعمیری جدید که بافناوری نانوتولیدشده اند،

چگالی بالاتر،استحکام خمشی وفشاری بالاتری دارند.

این موادآسیب به بتن راکاهش می دهند.

وزن کم وکارپذیری مناسب ازدیگرمزیت های این بتن هامی باشد.

ج:بتن های فوتوکالیستی:

تحت تاثیرپرتوهای ماورای بنفش نورخورشید،

واکنش های شیمیایی درحضوردی اکسیدتیتانیوم

تسریع می شود.محصول این واکنش رادیکال های

اکسیژن است که دراثرتجزیه موادآلی تولیدمی شوند

این فرآیندفوتوکالیست نامیده شده ودرصنعت

ساختمان ومعماری برای ساخت موادساختمانی

خودتمیزشونده برای تصفیه هوااستفاده می شوند.

زمانی که ازاین مواددرلایه بالایی بتن استفاده می شود،

فعالیت های فوتوکالیستی نانوذرات اکسیدتیتانیوم

باعث تجزیه آلودگی هاوموادآلی شده وبابارش

باران تمیزمی شود.بااستفاده ازاین فناوری نمای

بیرون ساختمان ظاهراولیه خودرادردوره زمانی

طولانی تری حفظ می کند.

د:پایدارسازی زمین درساخت جاده:

به منظورمحافظت ازجاده دربرابرآسیب دیدگی،

لایه زیرین جاده بایدبه خوبی آماده سازی شود.

پلیمرهای جدیدی که ذرات نانومقیاس اکسیدسیلسیم

درآن توزیع شده اند بابتن مخلوط شده وبرای

زیرسازی مورداستفاده قرارمی گیرند.دراین بتن

باکارایی بسیاربالا؛نانوذرات اکسیدسیلسیم

فضای بین ذرات بتن راپرکرده ومنجربه تشکیل

بتن بازمینه متراکم ویکنواخت می شود.همچنین

این پلیمرهاضدآب هستند وظرفیت جذب آب

راکاهش می دهند.تین امرمقدارجذب آب

توسط لایه های زیرین راکاهش داده و

مقاومت آن هارابهبودمی بخشد.

2-عایق های حرارتی،صوتی وتنظیم کننده دما:

یکی ازبزرگترین چالش هادرصنعت ساختمان بازسازی

ساختمان های مسکونی وتجاری موجودازجنبه

مسائل حرارتی است.استفاده ازموادعایق برپایه

فناوری نانوسهم بزرگی دراین زمینه دارد.درگذشته

مصرف انرزی به صورت پایدارافزایش می یافت.

دراتریش درسال2009میزان مصرف 80درصد

بیشترازسال1970بوده است.

درمصارف خانگی،حدود30درصدانرژی برای گرمایش

استفاده می شود.این بخش به صورت بالقوه برای

ذخیره انرژی بسیارمناسب است.براساس

برنامه بهینه سازی انرژی درکشوراتریش

تاسال2017بایدبه اندازه 9درصدمصرف انرژی کاهش

یابد.ابداعات جدیددرحوزه فناوری نانوامکان عایق

کاری ساختمان رافراهم کرده است.ازجمله نانوموادی

که دراین زمینه مورداستفاده قرارمی گیرندشامل

آئروژل ها وصفحات عایق خلامی شود.

آئروژل ها:بک ماده سبک وزن است که به عنوان

مثال ازسیلیکاتولیدمی شود.ژل حاصل طی

فرآیندی خاص خشک می شودکه باعث ایجاد

ساختاری بابیش از95% تخلخل می شود.این

آئروژل سیلیکایی دراواخردهه30مبلادی تولیدشد.

هدایت حرارتی موادباتخلخل های نانومتری

بسیارکم است چون تعدادکمی مولکول های

گازدراین فضاوجوددارد وحرارت ازطریق

این مولکول هاجابجامی شود.

صفحات عایق خلا:درمیان این صفحات از

سیلیکای نانومقیاس ،گرافیت یاسیلیکون

کاربیت تحت خلااستفاده شده است.

دراطراف آن ورقه های متراکم وپایداری که

ازموادمصوعی وآلومینیوم ساخته شده است،

قرارمی گیرد.باحذف هواک منجربه هدایت حرارتی

می شود،بااستفاده ازاین پنل هاکه ضخامت2-4CM دارند

می توان به خواص عایق های سنتی باضخامت20CMدست

یافت.این صفحات درداخل وخارج ساختمان استفاده می شوند.

هبلکس ایران تولید کننده بلوک سبک AAC چسب بلوک سبک

درباره ما

کسب نتایج قابل قبول در آزمایش های متعدد مصالح سبک ساختمانی، حفظ و ارتقا دایمی کیفیت محصولات بلوک سبک AAC و چسب بلوک سبک، تنوع زیاد در ابعاد و اندازه و قیمت مناسب بلوک های سبک از جمله دلایل استقبال خوب مشتریان از هبلکس ایران می باشد.ما بلوک سبک مورد نیاز شما را به مناسبترین قیمت و بهترین کیفیت در هر جای ایران تقدیم و ارایه می کنیم

تلفن تماس : 09127910460

تلگرام : 09127910460