بلوک سبک AAC

فوم بتن

فوم بتن

بررسی سبک بودن فوم بتن درکفسازی

فوم بتن | درموردکف سازی وشیب بندی های انجام گرفته

درساختمان هاکه عمدتاازپوکه وسیمان استفاده می شود.

درصورت جایگزینی این نوع بتن باچگالی 400،وزن مرده

کف سازی از1000به400کیلومترمکعب کاهش می یابد.

واگر10سانت ارتفاع برای کف سازی درنظربگیریم این

یعنی کاهش60کیلوگرم درمترمربع ازوزن ساختمان.

درصورت استفاده ازبتن کفی باچگالی 500درکفسازی،وزن

موثرلرزه ای فوق به میزان 80کیلوویابه عبارت دیگربه میزان9درصد

کاهش می یابدکه برابرباکاهش9درصدی میزان نیروی زلزله می باشد.

بااین میزان کاهش حدود4درصددرمصرف میلگردصرفه جویی می شود.

بااحتساب مصرف 45کیلومیلگرددرهرمترساختمان میزان این

صرفه جویی به راحتی قابل محاسبه می باشد.

این درحالیست که درصورت استفاده ازبتن کفی به جای مصالح

پوکه سیمان درکفسازی باکاهش چگالی وهمچنین تغییر

ساختارماده(ازحالت حباب های هوای مرتبط به حالت حباب های هوای محبوس)

میزان عایق بودن حرارتی صوتی حدود3رابربیشترمی شود.وخودباعث

صرفه جویی درمصرف انرژی می باشدودرهنگام بروززلزله به علت سبکی

وزن فوم بتن،آوارناشی ازخرابی ساختمان،خسارت کمتری به لوازم

وساکنین واردمی کندواین موضوع هم ازلحاظ مالی وهم جانی قابل ملاحظه است.

پیشنهادهایی برای استفاده ازبتن کفی درمصارف مختلف درکشور

درمناطق شمالی وجنوبی کشومان که دسترسی به منابع

خاک رس جهت ساخت آجروبلوک های سفالی وجودندارد.

هزینه های حمل ونقل موجب افزایش تا100درصدی قیمت تمام

شده محصولات آجروبلوک می شود.این درحالیست که منابع

ماسه بادی فراوان دراین مناطق وجوددارد.دراین مناطق می توان

بااستفاده ازبتن کفی اقدام به ساخت بلوک هاوپانل های بتنی کرد

که ازلحاظ اقتصادی کاملابه صرفه می باشد.

به عنوان مصالح بدون نشست نیزمی توان درپرکردن حفاری های

انجام شده درخیابان ها،به جای مصالح دانه ای ازاین مصالح استفاده کرد.

همین امتیازاخیرعملکردفوم بتن رادرصورت استفاده ازلایه های زیراساس راه،

خصوصادرمناطقی که دسترسی به منابع مصالح دانه ای مناسب وجودندارد،

تضمین می کند.درکنارامتیازات فوق،باتوجه به مقاومت بالای این نوع بتن

درمقابل آتش سوزی،می توان ازآن به عنوان مصالح نسوزنیزاستفاده کرد.

مشخصات بتن:

برای تولیدبتن فوم مناسب باکارایی بالابایدعلاوه برترکیب مناسب

ملات ماسه وسیمان ازماده کف سازمناسب که دربهترین حالت

ازپروتئین های حیوانی تولیدشده است استفاده نمود.ازمزیتهای

دیگراین بتن تولیدآن باچگالیهای مختلف وباکارایی های متفاوت می باشد.

تولیدبتن فوم:

موادموردنیازدرتولیدبتن فوم ملات ماسه وسیمان،ملات بتن فوم

بااسلامپ(سیمان پرتلند)وماسه بادی می باشد.که درتهیه آن اشاره نمود.

مزیت های این بتن می توان به عدم به کارگیری شن ماده عامل

تولیدفوم:پروتئین حیوانی که ازشاخ وسم حیوانات تولیدمی شودکه

پس ازپاکسازی آن هاوافزودن موادشیمیایی لازم وافزودنی های

مناسب ماد کف سازحاصل می شود.طول عمرمفیدآن حدوددوسال است

وازنظرزیست محیط بی ضررمی باشدک علت آن تجزیه پذیری ماده کف

سازمی باشدولی درموادکف سازشیمیایی برای تجزیه پذیری ازکلرید

استفاده می گرددوچون کلریدباعث خوردگی درفولادبتن آرمه می گردد

استفاده ازآن هامناسب نمی باشد.برای تولیدبتن ابتدافوم رادردستگاه های

مناسب تولیدوباتوجه به تناسب مناسب آن رابه داخل دستگاه اختلاط محتوی ملات

سیمان وماسه می ریزند.فوق روان کننده هابرای تولیدبتن بامقاومت بالاازافزودنی های

نظیرمیکروسیلیکاوخاکستربادی استفاده می شود.یکی ازعوامل مهم دراستحکام

وعمربتن عمل آوری صحیح آن است.بلوک های بتنی سلولی به دلیل ماهیت

سیمانی وخاکستربادی بعدازتولیدنیازبه دماوجذب رطوبت دارند.یکی ازروش های

عمل آوری این نوع بتن هااستفاده ازتونل های بخارمنزوی است.استفاده

ازتونل های بخاری بادمای تقریبی 70تا80درجه سانتی گرادورطوبت بین75تا85

درصددرمدت زمان بین18تا38ساعت می توانندتاثیربه سزایی درافزایش طول

عمرواستحکام بتن های سبک بگذارد.

هبلکس ایران تولید کننده بلوک سبک AAC چسب بلوک سبک

درباره ما

کسب نتایج قابل قبول در آزمایش های متعدد مصالح سبک ساختمانی، حفظ و ارتقا دایمی کیفیت محصولات بلوک سبک AAC و چسب بلوک سبک، تنوع زیاد در ابعاد و اندازه و قیمت مناسب بلوک های سبک از جمله دلایل استقبال خوب مشتریان از هبلکس ایران می باشد.ما بلوک سبک مورد نیاز شما را به مناسبترین قیمت و بهترین کیفیت در هر جای ایران تقدیم و ارایه می کنیم

تلفن تماس : 09127910460

تلگرام : 09127910460