بلوک سبک AAC

سنگدانه ها

سنگدانه ها

سنگدانه هادربتن حدوداسه چهارم حجم آن رایعنی 60تا75درصد

ازحجم بتن راتشکیل می دهد.ازاین روکیفیت آن ها

ازاهمیت بالایی برخورداراست.انتخاب نوع ونسبت صحیح مصالح سنگی

ازاهمیت خاصی برخورداراست.سنگدانه هانقش اسکلت بتن رادارند

ومقاومت بتن بستگی به مقاومت سنگدانه هادارد.به عنوان مثال

پایداری ودوام بتن تاحدزیادی متاثرازاین مصالح می باشد.دانه های

سنگی طبیعی معمولابه وسیله خوازدگی وفرسایش ویابه طورمصنوعی

باخردکردن سنگ های مادرتشکیل می شوندیعنی ازبستررودخانه ها

یامعادن شن وماسه بدست می آیندکه به صورت کروی یاگردگوشه هستند

ودیگرمصالح سنگی شکسته که ازخردنمودن سنگ های برگ توسط

دستگاه های سنگ شکن تولیدشده وتوسط سرنددراندازه های مختلف

سرندمی شوند.استفاده ازدانه های شکسته به علت وجودگوشه های

تیزبسیارمناسب است ولی مخارج بیشتری نسبت به سنگ های رودخانه ای دارد.

این سنگدانه هادربتن کارایی بتن راپایین می آورند.

اندازه دانه های سنگی:

بتن عموماازسنگدانه هایی به اندازه های مختلف که حداکثر

آن بین 10میلی مترو50میلی متروبه طورمتوسط 20میلی متر

می باشدساخته می شود.حدفاصل دانه بندی ریزودرشت

راالک5میلی متری یانمره4استانداردASTMتعیین می کند.

مواددرشت تراز4یا5میلی متربه نام شن وکوچکترازآن به نام ماسه

نام گذاری شده اند.حدپایین ماسه07/0میلی متریاکمتراست.

موادبین06/0تا02/0میلی متربه لای وسیلت وموادریزترجزءرس محسوب می شوند.

اندازه درشت دانه ها:

استفاده ازدانه های درشت باعث قوی ترشدن اسکلت بتن وبالارفتن

مقاومت بتن می شود.اماازلحاظ اجرایی اندازه دانه های سنگی

محدودیت هایی دارد.مطابق قوانین آیین نامه بزرگ ترین

بعددانه های درشت نبایدازمقادیرزیربیشترباشد:

الف:یک پنجم کوچکترین بعداعضا

ب: یک سوم ضخامت دال

ج:سه چهارم کوچک ترین فاصله آزادبین آرماتورها

دانه های شن ابعادبیش از4.75میلی متر(الک نمره4)هستند.

براساس آیین نامه آبا بزرگ ترین بعددرشت دانه هااز38میلی متر

نبایدبیشترباشد.امادرهرصورت این مقدارنبایداز63میلی متربزرگترشود.

تنهابرای بتن های حجیم این مقدارمی تواندتاحدود250میلی مترافزایش یابد.

دانه های بااندازه 075/0تا4.75میلی متر،ماسه نامیده می شودو

ذرات کوچک تراز075/0میلی متربرای بتن مضرمی باشد.مقداراین

ذرات درسنگدانه هاتوسط آیین نامه آبامحدودشده است.

دسته بندی سنگدانه هاازنظرشکل ظاهری:

1-دانه های گرد:به دلیل فرسایش درطبیعت دارای

شکل گردوسطح صاف شده اند.

2-دانه های نامنظم :این دانه هامعمولاسطحی صاف وصیقلی

شده اندولی شکلشان کاملاگردنیست.

3-دانه های گوشه دار:این دانه هاسطح صافی ندارند،

شکل هندسی آن هامشخص نیست ودربیشترمواردگوشه های تیزی دارند.

4-دانه های پولکی شکل:مقاومت این دانه هانسبت به2بعددیگرشان کم است.

5-دانه های سوزنی شکل:دانه هایی هستند که طولشان

بیشتراز3برابرعرضشان باضخامتشان است.

معمولادربتن سازی ازدانه های گرد،نامنظم وگوشه داراستفاده می کنند

وبه کارگیری دانه های سوزنی وپولکی شکل دربتن مجازنمی باشند

وبه طورکلی دانه های گرددرمقایسه بادانه های نامنظم وگوشه

دردربتن سازی کم ترین مصرف سیمان رادارند.بعدازاین دانه هابه

ترتیب مصرف دانه های نامنظم وسپس دانه های گوشه دارد

مرتبه بعدی هستند.ازنظرمقاومت نهایی بتن ،دانه های گوشه

داربه علت امکان درگیرشدن بیشتردانه هامقاومت بیشتری دارند.

استفاده ازدانه های گردگوشه نسبت به دانه های شکسته

شده باعث بالارفتن کارایی مخلوط بتن می شود.

تقسیم بندی سنگ دانه هاباتوجه به رطوبت سطحی وجذب آب دانه ها:

1-دانه های کاملا خشک:این دانه هادرکوره های 10تا110درجه

حرارت دیده اند.دراین دانه هاسطح خارجی وخلل وخرج داخلی آن هاکاملاخشک است.

2-دانه های خشک:دانه هایی هستندکه دربعضی حفره های

داخلی آن هاآب دیده می شوداماسطح خارجی آن هاخشک است.

3-دانه های اشباع باسطح خشک:دانه هایی هستندکه کلیه

حفره هاوخلل وخرج های آن هاازآب پرباشد.لیکن دانه خشک است،

چنانچه دانه هارابه مدت24ساعت درآب نگه داشته سپس ازآب بیرون

بیاورندوسطح آن هابادستمال خشک وضخیم کاملاخشک کنند

این دانه هااشباع باسطح خشک می باشند.

 

هبلکس ایران تولید کننده بلوک سبک AAC چسب بلوک سبک

درباره ما

کسب نتایج قابل قبول در آزمایش های متعدد مصالح سبک ساختمانی، حفظ و ارتقا دایمی کیفیت محصولات بلوک سبک AAC و چسب بلوک سبک، تنوع زیاد در ابعاد و اندازه و قیمت مناسب بلوک های سبک از جمله دلایل استقبال خوب مشتریان از هبلکس ایران می باشد.ما بلوک سبک مورد نیاز شما را به مناسبترین قیمت و بهترین کیفیت در هر جای ایران تقدیم و ارایه می کنیم

تلفن تماس : 09127910460

تلگرام : 09127910460