بلوک سبک AAC

بتن

بتن

بتن | بتن درمفهوم وسیع به هرماده یاترکیبی که ازیک ماده

چسبنده باخاصیت سیمانی شدن تشکیل شده باشد گفته می شود.

بتن ممکن است ازاتواع مختلف سیمان ونیزپوزولان ها،

سرباره های کوره ها،موادمضاف،گوگرد،موادافزودنی،پلیمرها،الیاف و...تهیه شود.

همچنین درطریقه ساخت آن ممکن است حرارت،بخارآب،

اتوکلاو،خلا،فشارهای هیدرولیکی ومتراکم کننده های

مختلف به کاربرده شود.

باتوجه به گسترش وپیشرفت علم وپیدایش تکنولوژی های

فراوان درقرن اخیر،شناخت بتن وخواص آن نیزتوسعه قابل

ملاحظه ای داشته است.به نحوی که امروزه شاهدکاربردانواع

مختلف بتن بامصالح مختلف بتن بامصالح مختلف هستیم که

هریک خواص وکاربری مخصوص به خودراداراست.درحال

حاضرانواع مختلفی ازسیمان هاکه شامل پوزولانها،سولفورها،

پلیمرها،الیاف های مختلف وافزودنی های متفاوتی هستند

تولیدمی شوند.ازپرکاربردترین مصالح ساختمانی می توان

به بتن اشاره کرد.ویژگی اصلی بتن ارزان بودن

ودردسترس بودن مواداولیه آن است.

همچنین می توان خاطرنشان کردکه تولیدانواع بتن بااستفاده

ازحرارت،بخار،اتوکلاو،تخلیه هوا،فشارهیدرولیکی ویبره وقالب

انجام می گیرد.بتن به ظورکلی یک نوع محصول است که ازمخلوط

آب باسیمان آبی وسنگدانه های مختلف دراثرواکنش آب باسیمان

درشرایط محیطی خاصی حاصل میگرددودارای

ویژگی های خاص است.اینک بتن باگذشت بیش از170سال

ازپیدایش سیمان پرتلندبه صورت کنونی توسط یک بنای لیدزی

دستخوش تحولات وپیشرفت های شگرفی شده است.

دردسترس بودن مصالح آن دوام نسبتازیادونیازبه ساخت وسازهای

فراوان سازه های بتنی همچون ساختمان ها،سازه ها،سدها

باعث شده این ماده به عنوان پرمصرف ترین

ماده مورداستفاده قرارگیرد..اینک حدود3تا4دهه است

که کاربرداین ماده درشرایط خاص مورداستقبال عموم

قرارگرفته است.امروزه باپیشرفت علم وتکنولوژی مشخص

شده استکه صرف توجه به مقاومت به عنوان یک معیاربرای

طرح بتن برای محیط های مختلف وکاربردهای مختلف

نمی تواندجوابگوی مشکلاتی باشدکه دردرازمدت درسازه های

بتنی ایجادمی گردد.چندسالی است که مساله دوام بتن

درمحیط های مختلف موردتوجه قرارگرفته است.مشاهده

خرابی هایی یاعوامل فیزیکی وشیمیایی دربتن ها دراکثر

نقاط جهان وباشدتی بیشتردرکشورهای درحال توسعه

افکارواذهان رابه سمت طرح بتن هایی باویژگی های خاص

وبادوام لازم سوق داده است.دراین راستادرپاره ای ازکشورها

دستورالعمل هاواستانداردهایی نیزبرای طرح بتن باعملکردبالاتهیه

شده وطراحان ومجریان دربعضی ازکشورهای پیشرفته

ملزم به رعایت این دستورالعمل هاگشته اند.

سنگدانه هادربتن به عنوان موادتشکیل دهنده

تقریباسه چهارم ازحجم آن راتشکیل می دهند

وملات سیمان واب یک چهارم آن راتشکیل می دهند.

سیمان:

سیمان پرتلند ازمخلوط وآسیاب کردن سنگ آهک وخاک

رس نسبت به سه به یک وپختن گردهمگن ویکنواخت

زیردمای1000درجه،تاco2ازسنگ آهک وآب شیمیایی

ازخاک رس جداشوند.درگرمای کمتراز1200درجه سانتی گراد

آهک باسیلیس ورک ترکیب می شود.درگرمای بالای1200درجه،

رویه دانه های گردداغ شده وضمن عرق کردن به هم می چسبند

وبه صورت کلوخ های کلینکردرمی آیند.ازسردکردن کلوخ هاوسپس

آسیاب کردن آن هاباکمی سنگ گچ،سیمان به وجودمی آید.

آب:

کیفیت آب دربتن ازآن جهت حائزاهمیت است که ناخالصی های

موجوددرآن ممکن است درگیرش سیمان اثرگذاشته

واختلالاتی رابه وجودآورند.همچنین آب نامناسب ممکن

است روی مقاومت بتن تاثیرنامطلوب گذاشته وسبب

بروزلکه هایی درسطح بتن وحتی زنگ زدن آرماتوربشود

.دراکثراختلاط های آب مناسب برای بتن آبی است که

برای نوشیدن مناسب باشد.موادجامدچنین آبی به ندرت

بیش از2000قسمت درمیلیونppmخواهدبود.به طورمعمول

کمتراز1000ppmمی باشد.این مقداربه ازای نسبت آب به

سیمان پنج دهم  معادل پنج صدم وزن سیمان می باشد.

معیارقابل آشامیدن بودن آب برای اختلاط مطلق نیست

وممکن است یک آب آشامیدنی به دلیل داشتن درصدبالایی

ازیون های سدیم وپتاسیم که خطرواکنش قلیایی دانه های

سنگی رابه همراه داردبرای بتن سازی مناسب نباشد.

 

هبلکس ایران تولید کننده بلوک سبک AAC چسب بلوک سبک

درباره ما

کسب نتایج قابل قبول در آزمایش های متعدد مصالح سبک ساختمانی، حفظ و ارتقا دایمی کیفیت محصولات بلوک سبک AAC و چسب بلوک سبک، تنوع زیاد در ابعاد و اندازه و قیمت مناسب بلوک های سبک از جمله دلایل استقبال خوب مشتریان از هبلکس ایران می باشد.ما بلوک سبک مورد نیاز شما را به مناسبترین قیمت و بهترین کیفیت در هر جای ایران تقدیم و ارایه می کنیم

تلفن تماس : 09127910460

تلگرام : 09127910460