بلوک سبک AAC

بتن حاوی سنگدانه های سبک وخصوصیات آن

بتن حاوی سنگدانه های سبک وخصوصیات آن

به طورکلی به کارگیر مصالح سبک درساخت بتن دامنه وسیعی داردوباروش های مناسب می توان بتن باوزن مخصوص بین300تاحدود1850کیلوگرم برمترمکعب به دست آورد.برای هرمصالح خاص،مقاومت بتن سبک تهیه شده باافزایش وزن مخصوص آن بالامی رودولی به طورکلی میزان سیمان مصرفی درتهیه این نوع بتن هاتاحدی بایدبیشترازبتن حاوی سنگدانه های معمولی باشدتامقاومت یکسان حاصل گردد.البته هیچگونه رابطه سازه ای بین مقاومت مصالح مصرفی ومقاومت بتن سبک ساخته شده وجودندارد.

بتن های ساخته شده بامصالح سبک وزن به ظاهرمشابه ممکن است

به میزان وسیعی دارای خواص متفاوتی باشند،لذاکنترل دقیق

عملکردهرنوع مصالح سبک ضروری است.خواص بتن ساخته

شده باین سنگدانه هاتحت تاثیردانه بندی،مقدارسیمان،

نسبت آب به سیمان،استفاده ازموادافزودنی و

همچنین درجه تراکم قرارخواهدگرفت.

نکات اصلی که بایدموردتوجه قرارگیرندعبارتنداز:

کارآئی بتن

جمع شدگی ناشی ازخشک شدن وتغییرشکل های

ناشی ازخشک شدن وتغییرشکل های ناشی ازحزکت رطوبت

البته عوامل دیگری ازقبیل مقاومت وانتقال حرارت که

رابطه نزدیکی باوزن مخصوص سنگدانه دارندنیزبایددرنظرگرفته شود.

بتن های حاوی سنگدانه های سبک به طورکلی براساس

مصرف وخصوصیات فیزیکی به سه گروه

اصلی تقسیم بندی می شوند که عبارتنداز:

بتن سازه ای

بتن عایق کننده

بتن سازه ای –بتن عایق کننده

درسنگدانه های سبک،به دلیل وجودسیستم منافذ

اسفنجی،وزن مخصوص ذرات کم است.ساختاردرون

ذرات معمولادردرجه حرارت های بالابه وجودمی آید.این

پدیده به علت تشکیل شدن گازهای حاصل ازتاثیرات

حرارت برروی مواداولیه که به طورهمزمان باهمجوشی

صورت می گیردودرنتیجه انبساط گازومحبوس شدن آن

درتوده پیروپلاستیک وروان حاصل می گردد.سنگدانه های

سبک سخت وبادوام درشرایطی به وجودمی آیندکه

منافذریزباتوزیع یکنواخت وغیرمتصل به یکدیگرداخل

فازشیشه ای به صورت یکنواخت ومنافذترک ایجادشود.

سنگدانه های سبک وبتن سازه ای سبک

بتن سازه ای سبک عمدتاحاوی سنگدانه های سبک ازجنس

سنگ رس،رس،سنگ لوح منبسط شده،روباره منبسط شده،

خاکستربادی وهمچنین سنگدانه های متخلخل سبک حاصل

ازمنابع طبیعی آتش فشانی می باشد.حداقل مقاومت

فشاری بتن سازه ای حاوی سنگدانه های سبک توسط

استانداردASTM به شماره C-330 واستانداردتوسعه

بتن آمریکا(ASI318) به شر زیرتعیین شده است:

دربتن سازه ای ساخه شده باسنگدانه های

سبک وزن مخصوص خشک شده درهوادرسن28روزمعمولا

بین1850تا1440کیلوگرم برمترمکعب می باشدومقاومت فشاری

بیش از2/17MPA است اماممکن است وزن مخصوص تعادلی

تا1900کیلوگرم برمترمکعب نیزمطابق باالزامات پروژه ها مورداستفاده

قراربگیرد.اغلب بتن های سبک سازه ای به کاررفته درسازه هادارای

وزن مخصوص تعادلی بین 1600تا1760کیلوگرم برمترمکعب می باشند.

هبلکس ایران تولید کننده بلوک سبک AAC چسب بلوک سبک

درباره ما

کسب نتایج قابل قبول در آزمایش های متعدد مصالح سبک ساختمانی، حفظ و ارتقا دایمی کیفیت محصولات بلوک سبک AAC و چسب بلوک سبک، تنوع زیاد در ابعاد و اندازه و قیمت مناسب بلوک های سبک از جمله دلایل استقبال خوب مشتریان از هبلکس ایران می باشد.ما بلوک سبک مورد نیاز شما را به مناسبترین قیمت و بهترین کیفیت در هر جای ایران تقدیم و ارایه می کنیم

تلفن تماس : 09127910460

تلگرام : 09127910460