بلوک سبک AAC

بتن حاوی سنگدانه های سبک وخصوصیات آن

به طورکلی به کارگیر مصالح سبک درساخت بتن دامنه وسیعی داردوباروش های مناسب می توان بتن باوزن مخصوص بین300تاحدود1850کیلوگرم برمترمکعب به دست آورد.برای هرمصالح خاص،مقاومت بتن سبک تهیه شده باافزایش وزن مخصوص آن بالامی رودولی به طورکلی میزان سیمان مصرفی درتهیه این نوع بتن هاتاحدی بایدبیشترازبتن حاوی سنگدانه های معمولی باشدتامقاومت یکسان حاصل گردد.البته هیچگونه رابطه سازه ای بین مقاومت مصالح مصرفی ومقاومت بتن سبک ساخته شده وجودندارد.

بتن های ساخته شده بامصالح سبک وزن به ظاهرمشابه ممکن است

به میزان وسیعی دارای خواص متفاوتی باشند،لذاکنترل دقیق

عملکردهرنوع مصالح سبک ضروری است.خواص بتن ساخته

شده باین سنگدانه هاتحت تاثیردانه بندی،مقدارسیمان،

نسبت آب به سیمان،استفاده ازموادافزودنی و

همچنین درجه تراکم قرارخواهدگرفت.

نکات اصلی که بایدموردتوجه قرارگیرندعبارتنداز:

کارآئی بتن

جمع شدگی ناشی ازخشک شدن وتغییرشکل های

ناشی ازخشک شدن وتغییرشکل های ناشی ازحزکت رطوبت

البته عوامل دیگری ازقبیل مقاومت وانتقال حرارت که

رابطه نزدیکی باوزن مخصوص سنگدانه دارندنیزبایددرنظرگرفته شود.

بتن های حاوی سنگدانه های سبک به طورکلی براساس

مصرف وخصوصیات فیزیکی به سه گروه

اصلی تقسیم بندی می شوند که عبارتنداز:

بتن سازه ای

بتن عایق کننده

بتن سازه ای –بتن عایق کننده

درسنگدانه های سبک،به دلیل وجودسیستم منافذ

اسفنجی،وزن مخصوص ذرات کم است.ساختاردرون

ذرات معمولادردرجه حرارت های بالابه وجودمی آید.این

پدیده به علت تشکیل شدن گازهای حاصل ازتاثیرات

حرارت برروی مواداولیه که به طورهمزمان باهمجوشی

صورت می گیردودرنتیجه انبساط گازومحبوس شدن آن

درتوده پیروپلاستیک وروان حاصل می گردد.سنگدانه های

سبک سخت وبادوام درشرایطی به وجودمی آیندکه

منافذریزباتوزیع یکنواخت وغیرمتصل به یکدیگرداخل

فازشیشه ای به صورت یکنواخت ومنافذترک ایجادشود.

سنگدانه های سبک وبتن سازه ای سبک

بتن سازه ای سبک عمدتاحاوی سنگدانه های سبک ازجنس

سنگ رس،رس،سنگ لوح منبسط شده،روباره منبسط شده،

خاکستربادی وهمچنین سنگدانه های متخلخل سبک حاصل

ازمنابع طبیعی آتش فشانی می باشد.حداقل مقاومت

فشاری بتن سازه ای حاوی سنگدانه های سبک توسط

استانداردASTM به شماره C-330 واستانداردتوسعه

بتن آمریکا(ASI318) به شر زیرتعیین شده است:

دربتن سازه ای ساخه شده باسنگدانه های

سبک وزن مخصوص خشک شده درهوادرسن28روزمعمولا

بین1850تا1440کیلوگرم برمترمکعب می باشدومقاومت فشاری

بیش از2/17MPA است اماممکن است وزن مخصوص تعادلی

تا1900کیلوگرم برمترمکعب نیزمطابق باالزامات پروژه ها مورداستفاده

قراربگیرد.اغلب بتن های سبک سازه ای به کاررفته درسازه هادارای

وزن مخصوص تعادلی بین 1600تا1760کیلوگرم برمترمکعب می باشند.

بررسی مزایای بتن های سبک

بتن سبک وانواع آن

دریک تعریف کلی بتنی که وزن آن درمقیاس حجمی به طورمعمول کمتراز1750کیلوگرم مترمکعب باشد رابتن سبک می نامند.واضح است که این نوع بتن درمقایسه بابتن معمولی وزن کمتری دارد.بتن های سک رامی توان دریک نگاه کلی به سه دسته کلی تقسیم بندی کرد:

1-بتن دانه سبک

1-1دانه های سبک حاصل ازضایعات کوره صنایع

1-2دانه های سبک مصنوع

2-بتن بدون ریزدانه

3-بتن همراه باموادشیمیایی هوازا

3-1بتن کفی یااسفنجی

3-2بتن گازی

بتن سبک دانه به بتنی اطلاق می شودکه سبکی آن هابه واسطه استفاده ازمصالح دانه سبک مانندپرلیت وپویس وسایرپوکه های معدنی تامین شده است.بتن بدون ریزدانه همان بتن معمولی است که پس ازحذف مصالح ریزدانه،تخلخل ناشی ازنفوذعناصردانه درشت پرنشده ونتیجتایافت بافت متخلخل ایجادشده موجب سبک شدن آن گردیده است.بتن سبک گازی یابتن هواداراتوکلاوشده (AAC)به بتنی گفته می شودکه سبکی آن هابه دلیل استفاده ازمصالح دانه سبک باحذف ریزدانه نمی باشدبلکه مواداولیه معمولی درفرآیندتولیدودرحضورعوامل تولیدکننده گازباحباب های ایجادشده توسط فوم،بافت متخلخل وسبکی رابه وجودمی آورند.

مصلح اولیه وفرآیندتولیدAAC

به طورکلی محصولاتAACازترکیب دوماده زیرتشکیل می شود:

ماده باپایه سیلیسی

ماده چسباننده

ازسیمان پرتلندمعمولی وآهک معمولابه عنوان ماده چسباننده استفاده می گردد که این مواددرطی فرآینداتوکلاویاسیلیس واکنش انجام داده وسیلیکات کلسیم هیدراته تولیدمی شود.

یکی ازروش های هوادارکردن بتن اعمال گازاست که این گازتوسط واکنش شیمیایی دربتن تولیدمی گردد.بدین منظورملات بایدکارایی مناسب داشته باشدتاملات به طوریکنواخت توسعه یافته وازملات خارج نگردد.بنابراین سرعت ایجادحباب گاز،روانی دوغاب وزمان گیرش بایدهماهنگ باشد.ازمعمول ترین روش های اعمال گازیاحباب درتولیدبتن گازی استفاده ازپودرآلومینیوم است.واکنش بین پودرآلومینیوم باهیدروکسیدکلسیم سبب آزادشدن هیدروژن که عامل تخلخل است می شودودرنتیجه حباب هاتشکیل می گردند.لازم به ذکراست که می توان ازپودرروی یاآلیاژآلومینیوم نیزبرای تولیدحباب هااستفاده نمود.

مایه سیلیسی موردمصرف بایددارای دست کم70درصدSIO2باشد.درموردسیمان مصرفی،زمان گیرش آن،مقدارقلیایی بودن محیط،درصدسولفات ومیزان نرمی آن عوامل مهمی هستند.آهک که نقش موثری درکیفیتAACداردازنظرناخالصی تنهامحدودیتی که داردمیزانmgoمی باشدونبایدمقداراین ماده درسنگ آهکی که آهک ازآن به دست آمده،بیش از2درصدباشد.آب درتولیدAACبرای انجام واکنش های فرآیندتولیدرامی توان به دودسته کلی تقسیم بندی کرد:

ایجادتخلخل دردوغاب ترکیب مواداولیه شامل(سیلیس،سیمان،آهک،پودرآلومینیوم)

عمل آوری بتن توسط فرآینداتوکلاو(تحت فشاروحرارت)(عمدتاتا14اتمسفرو180درجه سانتی گراد)ودراتوکلاوانجام می پذیرد.

تولیداین نوع بتن متخلخل اتوکلاوشده درازای دوویژگی منحصربه فرداست.

اول اینکه شرایط سوسپانسیونی کامل بانسبت آب به سیمان 25%-35% ودوم عمل آوری تحت فشاروحرارت بالادراتوکلاوطی مدت زمان حدود14ساعت.لذابرای برقراری شرط اول کلیه مواداولیه مورداستفاده بایدبه صورت میکرونیزه وارد فرآیندشوندچراکه وجودذراتی باابعادمیلیمترویابالاترمحیط سوسپانسیونی وغلظت موردانتظاربرای واکنش های شیمیایی مربوطه راصلب می نماید.این موضوع باعث می شودکه فرآیندتولیداین محصول باانواع دیگرمحصولات بتنی تفاوت اساسی داشته باشد.محصول به دست آمده بعدازاتوکلائونیازبه عمل آوری دیگری نداردوقطعات تولیدشده می توانندبعدازسردشدن مورداستفاده قرارگیرند.

مشخصات فنیAAC

چگالیAACبه طورمعمول بین 300تا800کیلوگرم برمترمکعب است،اگرچه بیرون ازاین دامنه نیزامکان تولیدAACوجودداردامامعمول ترین جرم حجمی AACحدود550کیلوگرم برمترمکعب است.وزن یک مترمکعب بلوکAACحدود550تا600کیلوگرم که حدودیک سوم مترمکعب آجرفشاری وزن دارد.

کارپذیری:

برخلاف مصالح  معمولی مثل آجروسفال،AACرامی توان به راحتی سوراخ نمود،میخ زد،بریدویاشیارداد.ازابزارمعمولی نجاری نیزمی توان برای برش استفاده نمودولی اره های مخصوص وابزارتراش ویژه ای نیزبرای این کاروجوددارد.

 

 

فناوری نانوساختمان

الف:بتن باکارایی بسیاربالا:

چسب های نانومقیاس رامی توان به عنوان

بتن استفاده کردکه خواص جدیدشامل کارپذیری،

استحکام ودوام دارند.افزودن نانوذرات اکسیدسیلسیم

تخلخل های موجوددربتن راپرکرده وباعث سخت تر

ومتراکم شدم بتن می شود.دربتن بااستحکام

وکارایی بسیاربالابرای بهبوداستحکام کششی

ازرشته های فولادی نیزاستفاده می شود.

این نوع ازبتن هااستحکام فشاری تا200N/MM دارد.

افزودنی های پلیمری باعث پایدارشدن سوسپانسیون

شده وبرای سیمان های خودمتراکم شونده

استفاده می شود.استحکام بسیاربالاچگالی

این نوع بتن درسازه هایی مانندپل هابسیارمناسب است.

ب:ملات برای کارهای تعمیری بتن:

اثرات محیطی مانندرطوبت،نمک،بادوباران؛ضربات

وبارگذاری شدیدباعث آسیب دیدن ساختاربتن

وایجادترک وجدایش آن می شود.این موضوع

هزینه های بالایی به صنایع ساختمان تحمیل می کند.

ملات های تعمیری جدید که بافناوری نانوتولیدشده اند،

چگالی بالاتر،استحکام خمشی وفشاری بالاتری دارند.

این موادآسیب به بتن راکاهش می دهند.

وزن کم وکارپذیری مناسب ازدیگرمزیت های این بتن هامی باشد.

ج:بتن های فوتوکالیستی:

تحت تاثیرپرتوهای ماورای بنفش نورخورشید،

واکنش های شیمیایی درحضوردی اکسیدتیتانیوم

تسریع می شود.محصول این واکنش رادیکال های

اکسیژن است که دراثرتجزیه موادآلی تولیدمی شوند

این فرآیندفوتوکالیست نامیده شده ودرصنعت

ساختمان ومعماری برای ساخت موادساختمانی

خودتمیزشونده برای تصفیه هوااستفاده می شوند.

زمانی که ازاین مواددرلایه بالایی بتن استفاده می شود،

فعالیت های فوتوکالیستی نانوذرات اکسیدتیتانیوم

باعث تجزیه آلودگی هاوموادآلی شده وبابارش

باران تمیزمی شود.بااستفاده ازاین فناوری نمای

بیرون ساختمان ظاهراولیه خودرادردوره زمانی

طولانی تری حفظ می کند.

د:پایدارسازی زمین درساخت جاده:

به منظورمحافظت ازجاده دربرابرآسیب دیدگی،

لایه زیرین جاده بایدبه خوبی آماده سازی شود.

پلیمرهای جدیدی که ذرات نانومقیاس اکسیدسیلسیم

درآن توزیع شده اند بابتن مخلوط شده وبرای

زیرسازی مورداستفاده قرارمی گیرند.دراین بتن

باکارایی بسیاربالا؛نانوذرات اکسیدسیلسیم

فضای بین ذرات بتن راپرکرده ومنجربه تشکیل

بتن بازمینه متراکم ویکنواخت می شود.همچنین

این پلیمرهاضدآب هستند وظرفیت جذب آب

راکاهش می دهند.تین امرمقدارجذب آب

توسط لایه های زیرین راکاهش داده و

مقاومت آن هارابهبودمی بخشد.

2-عایق های حرارتی،صوتی وتنظیم کننده دما:

یکی ازبزرگترین چالش هادرصنعت ساختمان بازسازی

ساختمان های مسکونی وتجاری موجودازجنبه

مسائل حرارتی است.استفاده ازموادعایق برپایه

فناوری نانوسهم بزرگی دراین زمینه دارد.درگذشته

مصرف انرزی به صورت پایدارافزایش می یافت.

دراتریش درسال2009میزان مصرف 80درصد

بیشترازسال1970بوده است.

درمصارف خانگی،حدود30درصدانرژی برای گرمایش

استفاده می شود.این بخش به صورت بالقوه برای

ذخیره انرژی بسیارمناسب است.براساس

برنامه بهینه سازی انرژی درکشوراتریش

تاسال2017بایدبه اندازه 9درصدمصرف انرژی کاهش

یابد.ابداعات جدیددرحوزه فناوری نانوامکان عایق

کاری ساختمان رافراهم کرده است.ازجمله نانوموادی

که دراین زمینه مورداستفاده قرارمی گیرندشامل

آئروژل ها وصفحات عایق خلامی شود.

آئروژل ها:بک ماده سبک وزن است که به عنوان

مثال ازسیلیکاتولیدمی شود.ژل حاصل طی

فرآیندی خاص خشک می شودکه باعث ایجاد

ساختاری بابیش از95% تخلخل می شود.این

آئروژل سیلیکایی دراواخردهه30مبلادی تولیدشد.

هدایت حرارتی موادباتخلخل های نانومتری

بسیارکم است چون تعدادکمی مولکول های

گازدراین فضاوجوددارد وحرارت ازطریق

این مولکول هاجابجامی شود.

صفحات عایق خلا:درمیان این صفحات از

سیلیکای نانومقیاس ،گرافیت یاسیلیکون

کاربیت تحت خلااستفاده شده است.

دراطراف آن ورقه های متراکم وپایداری که

ازموادمصوعی وآلومینیوم ساخته شده است،

قرارمی گیرد.باحذف هواک منجربه هدایت حرارتی

می شود،بااستفاده ازاین پنل هاکه ضخامت2-4CM دارند

می توان به خواص عایق های سنتی باضخامت20CMدست

یافت.این صفحات درداخل وخارج ساختمان استفاده می شوند.

فوم بتن

بررسی سبک بودن فوم بتن درکفسازی

فوم بتن | درموردکف سازی وشیب بندی های انجام گرفته

درساختمان هاکه عمدتاازپوکه وسیمان استفاده می شود.

درصورت جایگزینی این نوع بتن باچگالی 400،وزن مرده

کف سازی از1000به400کیلومترمکعب کاهش می یابد.

واگر10سانت ارتفاع برای کف سازی درنظربگیریم این

یعنی کاهش60کیلوگرم درمترمربع ازوزن ساختمان.

درصورت استفاده ازبتن کفی باچگالی 500درکفسازی،وزن

موثرلرزه ای فوق به میزان 80کیلوویابه عبارت دیگربه میزان9درصد

کاهش می یابدکه برابرباکاهش9درصدی میزان نیروی زلزله می باشد.

بااین میزان کاهش حدود4درصددرمصرف میلگردصرفه جویی می شود.

بااحتساب مصرف 45کیلومیلگرددرهرمترساختمان میزان این

صرفه جویی به راحتی قابل محاسبه می باشد.

این درحالیست که درصورت استفاده ازبتن کفی به جای مصالح

پوکه سیمان درکفسازی باکاهش چگالی وهمچنین تغییر

ساختارماده(ازحالت حباب های هوای مرتبط به حالت حباب های هوای محبوس)

میزان عایق بودن حرارتی صوتی حدود3رابربیشترمی شود.وخودباعث

صرفه جویی درمصرف انرژی می باشدودرهنگام بروززلزله به علت سبکی

وزن فوم بتن،آوارناشی ازخرابی ساختمان،خسارت کمتری به لوازم

وساکنین واردمی کندواین موضوع هم ازلحاظ مالی وهم جانی قابل ملاحظه است.

پیشنهادهایی برای استفاده ازبتن کفی درمصارف مختلف درکشور

درمناطق شمالی وجنوبی کشومان که دسترسی به منابع

خاک رس جهت ساخت آجروبلوک های سفالی وجودندارد.

هزینه های حمل ونقل موجب افزایش تا100درصدی قیمت تمام

شده محصولات آجروبلوک می شود.این درحالیست که منابع

ماسه بادی فراوان دراین مناطق وجوددارد.دراین مناطق می توان

بااستفاده ازبتن کفی اقدام به ساخت بلوک هاوپانل های بتنی کرد

که ازلحاظ اقتصادی کاملابه صرفه می باشد.

به عنوان مصالح بدون نشست نیزمی توان درپرکردن حفاری های

انجام شده درخیابان ها،به جای مصالح دانه ای ازاین مصالح استفاده کرد.

همین امتیازاخیرعملکردفوم بتن رادرصورت استفاده ازلایه های زیراساس راه،

خصوصادرمناطقی که دسترسی به منابع مصالح دانه ای مناسب وجودندارد،

تضمین می کند.درکنارامتیازات فوق،باتوجه به مقاومت بالای این نوع بتن

درمقابل آتش سوزی،می توان ازآن به عنوان مصالح نسوزنیزاستفاده کرد.

مشخصات بتن:

برای تولیدبتن فوم مناسب باکارایی بالابایدعلاوه برترکیب مناسب

ملات ماسه وسیمان ازماده کف سازمناسب که دربهترین حالت

ازپروتئین های حیوانی تولیدشده است استفاده نمود.ازمزیتهای

دیگراین بتن تولیدآن باچگالیهای مختلف وباکارایی های متفاوت می باشد.

تولیدبتن فوم:

موادموردنیازدرتولیدبتن فوم ملات ماسه وسیمان،ملات بتن فوم

بااسلامپ(سیمان پرتلند)وماسه بادی می باشد.که درتهیه آن اشاره نمود.

مزیت های این بتن می توان به عدم به کارگیری شن ماده عامل

تولیدفوم:پروتئین حیوانی که ازشاخ وسم حیوانات تولیدمی شودکه

پس ازپاکسازی آن هاوافزودن موادشیمیایی لازم وافزودنی های

مناسب ماد کف سازحاصل می شود.طول عمرمفیدآن حدوددوسال است

وازنظرزیست محیط بی ضررمی باشدک علت آن تجزیه پذیری ماده کف

سازمی باشدولی درموادکف سازشیمیایی برای تجزیه پذیری ازکلرید

استفاده می گرددوچون کلریدباعث خوردگی درفولادبتن آرمه می گردد

استفاده ازآن هامناسب نمی باشد.برای تولیدبتن ابتدافوم رادردستگاه های

مناسب تولیدوباتوجه به تناسب مناسب آن رابه داخل دستگاه اختلاط محتوی ملات

سیمان وماسه می ریزند.فوق روان کننده هابرای تولیدبتن بامقاومت بالاازافزودنی های

نظیرمیکروسیلیکاوخاکستربادی استفاده می شود.یکی ازعوامل مهم دراستحکام

وعمربتن عمل آوری صحیح آن است.بلوک های بتنی سلولی به دلیل ماهیت

سیمانی وخاکستربادی بعدازتولیدنیازبه دماوجذب رطوبت دارند.یکی ازروش های

عمل آوری این نوع بتن هااستفاده ازتونل های بخارمنزوی است.استفاده

ازتونل های بخاری بادمای تقریبی 70تا80درجه سانتی گرادورطوبت بین75تا85

درصددرمدت زمان بین18تا38ساعت می توانندتاثیربه سزایی درافزایش طول

عمرواستحکام بتن های سبک بگذارد.

زیر مجموعه ها

هبلکس ایران تولید کننده بلوک سبک AAC چسب بلوک سبک

درباره ما

کسب نتایج قابل قبول در آزمایش های متعدد مصالح سبک ساختمانی، حفظ و ارتقا دایمی کیفیت محصولات بلوک سبک AAC و چسب بلوک سبک، تنوع زیاد در ابعاد و اندازه و قیمت مناسب بلوک های سبک از جمله دلایل استقبال خوب مشتریان از هبلکس ایران می باشد.ما بلوک سبک مورد نیاز شما را به مناسبترین قیمت و بهترین کیفیت در هر جای ایران تقدیم و ارایه می کنیم

تلفن تماس : 09127910460

تلگرام : 09127910460